Search form

Luk 9:7

Ayrat (Herod) Bambulabulawa A-ni

(Metiyu 14:1-12; Mark 6:14-29)

7Rrapa nipa Ayrat (Herod) an-gata bunggawa a-ni gun-gata rrawa Galali (Galilee), nipa waypa a-galiyana aburr-gata Jesus burr-yika jawina aburr-yinmiyana jama aburr-ji, lika nipa an-gata bambulabulawa a-ni. Ngardawa aburr-werranga aburr-wena aburr-workiyana, abu-ngurrjinga Jesus jimarna nipa an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu;