Search form

Mark 1:13

13gata a-ni ngorrngurra gun-jaranga minypa 40. Rrapa walkwalk an-bachirra an-gata Jeytan (Satan), nipa a-bena nula Jesus rrapa a-jurnajuchuwurra a-ni jimarna nipa barra werra a-negiya. Rrapa aburr-mugat burr-guta gata aburr-ni aburr-workiyana, wurra Wangarr burr-yika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, aburr-bena nula, Jesus aburr-gunggajinga nula.