Search form

Mark 1:19

19Lika Jesus a-garlmuna gun-baykarda ngika, lika bijirri-nana Jeymch (James) rrapa an-nigipa worlapa niya Jon abirri-gata nipa Jebadi (Zebedee) bijirri-bokamurra, birripa mu-michiyang aburr-ni, nawanawa aburr-ni mun-gata mulucha.