Search form

Mark 1:2

2Wola Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aycháya (Isaiah) gun-guna a-wukurrjinga minypa Wangarr a-wena nula an-nigipa An-walkurpa, a-yinanga nula,

“Minyja na, an-ngaypa an-mujaruk mu-ngoyurra ngu-jerrma barra nggula,

nipa barra nawanawa a-ni nggula jarlakarr.”