Search form

Mark 1:20

20Gata bijirri-nana Jeymch rrapa Jon a-gonyjingapa butula, lika bitipa an-bitipa nyanyapa buta rrapa aburr-yigipa aburr-mujama burr-guta burrbu-bawuna gata mu-michiyang aburr-ni, lika abirri-jurrjurrmurra Jesus.