Search form

Mark 1:21

Jesus A-yerrnyjinga Walkwalk

(Luk 4:31-37)

21Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna, aburr-bena rrawa Gapárniyam (Capernaum). Lika Jarradi (Saturday) gu-ni, lika Jesus a-garlmuna, a-bona, gun-gata bala a-barrngumurra Ju (Jew) yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika wurra gama gorlk marn․gi burr-negarra a-ni janguny.