Search form

Mark 1:22

22Lika birripa gochila aburr-barrjinga nula, ngardawa nipa wana an-babalapa a-wena burrwa a-ni rrapa ngika minypa aburr-birripa joborr marn․gi burrbi-negarra aburr-workiyana.