Search form

Mark 1:25

25Lika Jesus ana-nyala a-jobujobuna an-gata walkwalk, “Ngarmbuwa! Nyina-bengga! Bawa an-garda!”