Search form

Mark 1:27

27Lika wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga, rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “A-lay, gun-guna gun-nga? Wurra gun-geka janguny, minypa burr-ganyjarr, ngarla! Minyja an-guna a-weya a-boya, walkwalk an-guyinda gu-yagurrmunga nula, ngarla!”