Search form

Mark 1:29

Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 8:14-17; Luk 4:38-41)

29Gun-gata waypa gubu-bawuna aburr-bona gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, lika Jesus a-bona wugupa butula Jeymch rrapa Jon, jechinuwa aburr-bona Jayman rrapa Andru gun-bitipa rrawa.