Search form

Mark 1:3

3A-yinagata,

“Nipa a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrapa,

nipa a-yinaga a-weya,

‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!

Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula!

Gun-jechinuwa bubi-nega nula!’ ”