Search form

Mark 1:35

Galali Aburr-gomarriyana Aburr-yu

(Luk 4:42-44)

35Ganapiya, lika aburr-yu. Wurra Jesus ana-munya a-garlmuna, rrawa gu-bawuna, ngardapa a-bona gu-werrapa, gata minypa a-wengganana a-ni.