Search form

Mark 1:40

Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra

(Metiyu 8:1-4; Luk 5:12-16)

40An-ngardapa an-gugaliya an-gata an-jeja a-ngolkujarra minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra, nipa ana-bona nula Jesus, lika ana-menama gu-rrana nula, lika a-wengganana, “A-lay, nginyipa ganyjarr n-dimanga barra minyja nginyipa jal nyi-ni gun-nerra ny-yerrnyja apula.”