Search form

Mark 1:5

5Aburr-jaranga aburr-bona gurda nula Jon, aburr-galiyana nula a-wena. Judíya (Judea) wenga aburr-bona gurda minypa rrawa wana gu-bapala gun-gata, rrapa rrawa gu-jirra gu-boya Jirúchalam (Jerusalem) gu-gata wenga aburr-bona gurda. Minypa birripa gubu-bawuna mu-ngoyurra gun-nerra jama aburr-ji, lika Jon bama burr-gurragaja gatiya man․garba gu-guyinda gun-nelangga Jordan.