Search form

Mark 1:6

6Nipa Jon mirikal a-barrngumurra a-workiyana jin-murga gemul (camel) jibi-jarlapuna wurpa lika burr-guya mun-derta, rrapa jin-maliyarra a-barrbichiyana a-workiyana. Rrapa nipa jiny-barra a-workiyana jin-gubatpatcha, rrapa woma gu-barra a-workiyana.