Search form

Mark 10:1

An-gumarrbipa Jin-gumarrbipa Gala Barra Abirriny-bapawuchichiya

(Metiyu 19:1-12; Luk 16:18)

1Gu-gata wenga Jesus a-garlmuna, a-bona gun-gata Judíya (Judea) rrapa gu-gapa gu-rrarnba man․garba gun-gata gun-nelangga Jordan. Rrapa mola wurra gama gorlk aburr-garlmuna gurda, gu-ngardapa aburr-negiyana nula, lika janguny marn․gi burr-negarra a-bona minypa wolawola marn․gi burr-negarra a-workiyana.