Search form

Mark 10:12

12Rrapa minyja jin-gugaliya a-bawa an-nigipa an-gumarrbipa rrapa an-nerranga a-ma, gun-narda minypa birrinyjipa abirriny-jata gun-nerra jama abirriny-jirra.”