Search form

Mark 10:17

An-ngardapa An-gugaliya Gorlk Wana Nula

(Metiyu 19:16-30; Luk 18:18-30)

17Lika gun-gatiya Jesus a-garlmuna a-ji jimarna barra a-boy, wurra an-ngardapa an-gugaliya ana-yurtchinga, ana-menama gu-rrana nula, lika a-wengganana, “Bunggawa, a-lay, nginyipa ny-molamola marn․gi nyi-gunega, ngaypa ngu-yinmiya barra jama ngu-ji minypa wanngu ngu-nipa barra ngu-workiya Wangarr ana-murna?”