Search form

Mark 10:21

21Lika Jesus a-nana an-gata an-gugaliya rrapa a-marrkapchinga nula. A-yinagata nula, “A-lay, mola gun-ngardapa gun-gata nginyipa barra ny-yinda. Minyja boy, gun-nginyipa gorlk ma, burr-wu, rrapa rrupiya ma burrwa aburr-gata aburr-nyagara; burraya nginyipa gun-molamola ny-ma barra gun-gaba waykin. Wurra guwa, nguna-jurrjurrma.”