Search form

Mark 10:22

22Gun-narda a-galiyana, lika an-gata an-gugaliya garla a-darrjinga, lika wargugu a-ni a-jekarra a-bamuna. Ngardawa nipa wana gun-jaranga gorlk gu-rrimarra.