Search form

Mark 10:23

23Lika Jesus burr-nana a-gomarriyana a-yu aburr-yigipa jawina, lika a-yinagata burrwa, “A-lay, aburr-gata minypa gorlk gun-jaranga gubi-rrimanga, birripa burr-guya gun-derta burrwa rraka aburr-galiya nula Wangarr rrapa nipa ana-murna aburr-ni.”