Search form

Mark 10:24

24Wurra aburr-yigipa jawina gochila aburr-barrjinga gun-gata Jesus a-wena burrwa, wurra barrwa a-wena burrwa, “A-lay, gu-ngarda yerrcha, nipa burr-guya gun-derta nyiburr-gurdiya gorlk barra Wangarr ana-murna nyiburr-ni!