Search form

Mark 10:26

26Gun-gatiya lika aburr-yigipa jawina mu-nguy gochila aburr-barrjinga rrapa minypa aburr-wengganachichiyana aburr-bona, “A-lay, gun-derta gun-gorla janguny, ngarla! Wurra ana-nga barra wanngu a-ni?”