Search form

Mark 10:27

27Jesus burr-nana, lika a-yinagata, “A-lay, wurra gama gorlk gala aburr-yinmiya, wurra jarra Wangarr gun-molamola nula; gala gun-nga gun-derta nula Wangarr.”