Search form

Mark 10:30

30nipa an-gata an-gugaliya gun-guniya gu-ma barra mola rrawa gun-jaranga balaja mu-murna mu-rrimanga burr-guta, rrapa burr-ma barra worlapa niya yerrcha, jelapa niya yerrcha, mampa niya yerrcha, rrapa gu-ngarda yerrcha burr-ma barra minypa aburr-jaranga aburr-borrmunga; wurpa niya mari gu-bengga barra nula, aburr-werranga gubi-jarlapa barra. Wurra gun-gata jurdach guna-bamburda wanngu a-nipa barra a-workiya.