Search form

Mark 10:32

Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 20:17-19; Luk 18:31-34)

32Jesus birripa gu-jarlakarr aburr-bamuna, aburr-warrcha aburr-bamuna Jirúchalam (Jerusalem). Nipa Jesus mu-ngoyurra a-bamuna burrwa, rrapa birripa jurdach aburr-bamuna gochila aburr-barrjinga ngardawa nipa Jirúchalam burr-ganyja. Rrapa aburr-gata aburr-werranga jurdach burrbu-jurrjurrmurra, birripa rrapa aburr-gurkuja aburr-ni ngardawa gubu-borrwurra Jirúchalam aburr-ni mari gubi-rrimarra nula Jesus. Barrwa Jesus aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha burr-ganyja ngardapa aburr-ni, nipa lika a-wena burrwa a-ni gu-yinmiya barra gun-nerra gu-ni nula.