Search form

Mark 10:33

33Minypa a-yinanga burrwa, “Ngayburrpa Jirúchalam nguburr-boya, rrapa an-guna An-walkurpa An-gugaliya gatiya abi-rrimapa barra burrbu-wu barra aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega. Rrapa birripa mari wana gubu-garra barra nula minypa nipa a-juwa barra. Lika burrbu-wu barra Jentayl (Gentile) yerrcha an-guna.