Search form

Mark 10:34

34Lika gu-gata wenga birripa Jentayl yerrcha abu-borrkpa barra rrapa m-bordich abu-balka barra, rrapa abu-jurrburaykujama barra rrapa abu-bu barra a-juwa. Lika gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika a-molamiya barra.”