Search form

Mark 10:38

38Wurra Jesus a-yinagata butula, “Ana-gotipa gala marn․gi gun-nga ngunabirri-wengganacha. Wurra ana-gotipa ganyjarr nyirri-dimanga, ya, minypa ngaypa ngu-rrimanga? Wurra ngaypa jarra ngu-rrimanga ganyjarr ngunabu-bu barra ngu-jortcha. Minypa gun-maywapa ranginy Ngun-anya nguna-wuna mun-guralba mun-gata mu-jerrjerrjinga mernda a-jirra ana-guyinda barra ngu-bay. Rrapa mola minypa gun-maywapa bama nguna-gurragaja gun-gata minypa gun-gujuwa. Wurra ana-gotipa gun-mola gu-gata ngacha nyirri-ma barra, ya?”