Search form

Mark 10:39

39Bitipa abirri-yinagata, “Ngaw, gun-mola atila nyirri-ma barra.”

Lika Jesus a-yinagata, “Gun-burral ana-gotipa minypa gun-maywapa nyirri-bay barra mun-gata mun-guralba ngaypa ngu-bay barra, rrapa gun-burral Ngun-anya bama nyjirri-gurraga barra gun-gujuwa minypa ngaypa.