Search form

Mark 10:4

4Birripa aburr-yinagata, “Minyja Mojich a-wena gun-mola nula an-gugaliya jin-nigipa jin-gumarrbipa niya jiny-bawa, minypa mu-ngoyurra jurra mu-guyinda a-wukurrja barra achila, lika nuwurra jurdach jiny-bawa.”