Search form

Mark 10:41

41Aburr-werranga Jesus burr-yika jawina yerrcha aburr-gata arr-jirrapa arr-murna, birripa aburr-galiyana gun-gata minypa Jeymch rrapa Jon bitipa wupa abirri-wengganana Jesus, lika birripa minypa aburr-bachirramiyana butula.