Search form

Mark 10:45

45Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bona ngika barra wurra gama gorlk aburr-mujama burr-nega, wurra jarra nipa barra an-mujama a-ni burrwa rrapa a-juwa barra minypa barra burr-ma barra gu-galiya yerrcha nuluwa Wangarr.”