Search form

Mark 10:46

An-gapula A-molamiyana An-nelangga Bartaméyach (Bartimaeus)

(Metiyu 20:29-34; Luk 18:35-43)

46Aburr-bamuna, aburr-bena rrawa gun-nelangga Jerikow (Jericho). Gata lika Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gubu-bawuna aburr-bona rrapa aburr-jaranga wurra gama gorlk burrbu-jurrjurrmurra, wurra an-ngardapa an-gugaliya an-gapula gatiya a-ninya gu-jarlakarr gu-rrarnba, nipa an-nelangga Bartaméyach (Bartimaeus), nipa an-walkurpa nula Diméyach (Timaeus) an-nika.