Search form

Mark 10:47

47Gun-gatiya nipa a-galiyana Jesus nipa Nejarach (Nazareth) an-guyinda ana-bamuna, lika nipa a-garlmunapa a-gonyjinga, “A-lay, Jesus, ny-jurnarda nipa Daybit (David) murna biy-wuna arrburrwa, gunggaja apula, a-lay!”