Search form

Mark 10:51

51Lika Jesus ana-nyala a-wengganana, “A-lay, nginyipa jal nyi-nirra ngaypa ngu-yinmiya barra nggula?”

Wurra nipa an-gapula a-yinanga, “A-lay, Bunggawa, ngaypa jal ngu-nirra ng-gana barra.”