Search form

Mark 10:7

7Gu-gurda ngacha janguny rrapa gu-gurda nula ‘an-gugaliya bijirriny-bawa barra nyanyapa niya rrapa mampa niya, jin-nigipa jin-gumarrbipa niya barra jiny-ma,