Search form

Mark 11:12

Jesus A-wena Nula Gun-jong Gun-gata Gun-nelangga Wagarrich

(Metiyu 21:18-19)

12Aburr-yu, guna-gepana, lika aburr-garlmuna, aburr-jekarra gurda Jirúchalam. Gojilapa aburr-bamuna gurda, lika Jesus a-werrmiyana balaja.