Search form

Mark 11:13

13Lika gu-balay wenga gu-nana gun-jong balaja mu-rrimanga mu-workiya mun-nelangga wagarrich, nipa birlapirla mu-rrimarra. Lika nipa a-jarl a-bamuna, jimarna barra balaja m-barripa, wurra mu-nana mun-nyagara, wurra jarlawurr wupa mu-ji, nuwurra jurdach balaja mu-rrima.