Search form

Mark 11:14

14Lika a-wena nula gun-gata gun-jong. “Ny-jurda gala ny-yinmiya barrwa balaja biy-rrima rraka an-gugaliya m-bay.” Jesus a-yinagata a-wena nula mun-gata gun-jong mun-nelangga wagarrich, rrapa aburr-yigipa jawina aburr-galiyana nula.