Search form

Mark 11:19

Gun-jong Gu-gorlapuna

(Metiyu 21:20-22)

19Gun-gata lika yi-rrana gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina gubu-bawuna gun-gata gu-murnangana rrawa, lika aburr-bona barra aburr-yu.