Search form

Mark 11:2

2a-yinanga butula, “Birri-boy gun-gata rrawa mu-ngoyurra guna-jirra. Gun-nardiya gugu nyirri-barripa barra dongki (donkey) an-delipa a-bandawiya a-jirra, gala ana-nga a-warrchingarna a-workiyarna. Lika ana-gotipa birri-yarlayarlawa nula, lika birri-ga gurda ay-ngunyunaga.