Search form

Mark 11:20

20Lika nuwurra guna-gepana mola aburr-bamuna gurda, rrapa mbi-nana mun-gata gun-jong mun-nelangga wagarrich mu-garlmunapa mu-gorlapuna burr-bama burr-rrepara.