Search form

Mark 11:21

21Lika Birta gu-borrwurra, lika a-wena nula Jesus, “A-lay, Bunggawa, minyja gun-gata na, gun-jong yi-rrawa nginyipa ny-yeya nula nyi-nirra mu-garlmiyapa mu-gorlapurda, ngarla!”