Search form

Mark 11:23

23Ngaypa gun-burral ngu-weya nggula: Minyja ana-nga a-wengga nula mun-guna mun-mirk rrapa a-yinda nula, ‘Garlma! Boy, yerrnyjiya gu-bugula gu-bachirra,’ rrapa minyja an-gata an-gugaliya gala a-barrjejiga, wurra burr-guya marr a-balcha, lika gu-yinardiya barra; Wangarr jama a-ji barra nula rrapa mun-gata mun-mirk mu-yerrnyjiya barra gu-bugula gu-bachirra.