Search form

Mark 11:30

30Marrka bubu-ngurrja apula, ana-nga a-wuna Jon gun-gata bama gun-gugurraga nipa bama burr-gurragaja a-workiyana? Nipa Wangarr wurra waygaji an-gugaliya, ya?”