Search form

Mark 11:4

4Ganapiya. Lika abirri-bona, abirri-barripuna gu-jarlakarr a-jinyja, gu-bala ngana gu-jirra gu-guyinda a-bichiyana a-ji. Lika gatiya waypa bitipa mbirri-yarlayarlawurra nula abirri-ni murndurn,