Search form

Mark 11:5

5aburr-werranga aburr-jinyja birripa burrbu-wengganana, “An-nga nula nyirri-yarlayarlawuja nula nyirri-nirra an-narda dongki?”