Search form

Mark 11:6

6Wurra bitipa abirri-wena burrwa gun-gata geka nipa Jesus a-wenapa butula, lika aburr-gata gu-galiya yerrcha burrbu-bawuna.