Search form

Mark 12:10

10Wurra janguny mu-jurra gu-yurra ana-goyburrpa gala nyibi-nacharna, ya, gun-gata minypa gun-maywapa ranginy gu-yinaga gu-yurra,

‘Bala gubu-gupuna jandarra gu-maya,

wurra gun-ngardapa jandarra gun-gata birripa aburr-ngoyurra gubi-yerrnyjinga.

Wurra gun-narda barrwa Wangarr gu-menga,

wana gun-babalapa gugu gu-jirra;

jechinuwa gu-nenga gu-nirra rrawa.